Topic outline

 • 2-ші және 3-ші ретті анықтауыштар. n-ші ретті анықтауыштар. Анықтауыштың негізгі қасиеттері.

 • Минор және алгебралық толықтауыш. Лаплас теоремасы.

 • Матрицалар. Матрицалардың түрлері. Матрицаларға қолданылатын сызықтық амалдар және олардың қасиеттері. Матрицаның жатық немесе тік жолдарының сызықты тәуелділігі.

 • Матрицаларға қолданылатын сызықтық амалдар және олардың қасиеттері. Матрицаның жатық немесе тік жолдарының сызықты тәуелділігі.

 • Кері матрица. Матрицаны элементар түрлендірулер.

 • Матрица рангісі. Матрица рангісі туралы теоремалар. Матрица рангісін көмкеруші минорлар әдісімен және элементар түрлендірулер арқылы анықтау.

 • Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі. Негізгі ұғымдар және анықтамалар. Кронекер-Капелли теоремасы. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің Гаусс әдісi.

 • Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің Крамер ережесі. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесiн кері матрица арқылы шешу.

 • Біртекті сызықтық теңдеулер жүйесі. Біртекті сызықтық теңдеулер жүйесінің тривалды шешімдердің болу шарты.

 • Біртекті сызықтық теңдеулер жүйесі шешімдерінің фундаменталды жүйесі.

 • Комплекс сандар өрісі. Қолданылатын амалдар және олардың қасиеттері. Тригонометриялық түрде берілген комплекс сандармен амалдар орындау.

 • Муавр формуласы. Комплекс санның n-дәрежелі түбірі.

 • Көпмүшеліктер сақинасы. Көпмүшеліктерді қосу мен көбейту амалдары. Көпмүшеліктерді қалдықпен бөлу. Көпмүшеліктердің ең үлкен ортақ бөлгіші мен ең кіші ортақ еселігі.

 • Евклид алгоритмі. Өзара жай көпмүшеліктер.

 • Көпмүшеліктердің түбірлері.