Topic outline

  • ЛЕКСИКОЛОГИЯ ПӘНІ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАСҚА ҒЫЛЫМ САЛАЛАРЫМЕН БАЙЛАНЫСЫ

  • ЛЕКСИКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ САЛАЛАРЫ.

  • CӨЗ ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҒЫНАЛАРЫ

  • ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ АНТОНИМ СӨЗДЕР

  • Тілдік көркемдегіш құралдар. Метафора, метанимия, синекдоха

  • Жалпытүріктік сөздер және кірме интернационализмдер

  • Қазақ тіліндегі жаргон, арго сөздер және варваризмдер

  • Ашық сабақ. Қазақ тіліндегі диалект сөздер

  • Ашық сабақ. Ғылыми стиль және терминдер.

  • Ашық сабақ. Бейвербалды амалдардың этномәдени сипаты.