Topic outline

 • General

 • Жиын ұғымы. Жиынның түрлері. Жиындарға қолданылатын амалдар және олардың қасиеттері.

 • Жиындардың декарттық көбейтіндісі және оның қасиеттері. Жиындар алгебрасының негізгі заңдары.

 • Сәйкестік және оның қасиеттері. Функциялар мен бейнелеулер.

 • Қатынастар. Бинарлы қатынастар және берілу тәсілдері. Бинарлы қатынастарға қолданылатын амалдар, қасиеттері.

 • Пікірлер логикасының тілі, формулалары және ақиқаттық кестелері. Тавтология және қайшылық. Тавтологияның қасиеттері.

 • Логикалық эквиваленттіліктер және олардың қолданылуы. Дизъюнктивті және конъюнктивті қалыпты формалар. Логикалық амалдардың толықтығы.

 • Логика алгебрасының функциялары. Мінсіз дизъюнктивті қалыпты форма. Мінсіз конъюнктивті қалыпты форма.

 • Жегалкин полиномдары. Логика алгебрасының функциясының толықтығы туралы Пост теоремасы.

 • Предикаттар логикасының тілі.

 • Алгебралық жүйе. Орындалатын формулалар және олардың қасиеттері.

 • Қосу және көбейту ережесі. Комбинаториканың негізгі принципі.

 • Ньютон биномы. Математикалық индукция.

 • Граф және оның түрлері. Графтардың берілу тәсілдері. Графтарға қолданылатын амалдар. Граф бөліктеріне қолданылатын амалдар.

 • Цикл. Эйлер және Гамильтон циклдары. Цикломатикалық және хроматикалық сан. Ағаш және оның қасиеттері. Маршрут. Графтың байланыс компоненттері.

 • Кодтау теориясының негізгі ұғымдары. Кодтаудың түрлері. Хемминг коды